عجایب المخلوقات , 1398

100 x 70 cm / ترکیب مواد روی بوم

عجایب المخلوقات , 1397

130 x 110 cm / ترکیب مواد روی بوم

اسب بی سوار , 1393

150 x 100 cm / ترکیب مواد روی بوم

عجایب المخلوقات , 1395

120 x 80 cm / ترکیب مواد روی بوم

عجایب المخلوقات , 1395

100 x 70 cm / ترکیب مواد روی بوم

اسطرلاب , 1396

100 x 80 cm / ترکیب مواد روی بوم

عجایب المخلوقات , 1399

1000 x 1000 cm / ترکیب مواد روی بوم

دیوانه‌ها , 1395

80 x 110 cm / ترکیب مواد روی بوم
شما میتوانید برای بزرگنمایی تصویر آثار روی تصویر کلیک نمایید.