بیانیه

میان سنت و نوآوری تضادی در بین است، سنت می‌خواهد  همان بماند که هست؛ اما نوآوری می‌خواهد  آن‌چنان‌که هست نماند. بااین‌همه از آمیزش سنت و نوآوری است که فرهنگ، چنان نمادی از تحول انسان آفریده می‌شود.

بر بنیاد سنت است که فرهنگ در طول زمان یگانه و استوار می‌ماند و در پرتو نوآوری است که فرهنگ پیش‌می‌رود و تکامل می‌یابد. اگر سنت در کار نمی‌بود، فرهنگ همچون آب در مرداب می‌گندید. در آثار خود همواره تلاش کرده‌ام  سنت را با نوآوری درهم‌آمیخته و .طرحی نو دراندازم